Infrastrukturplanlægger og -forvalter

I forhold til eksisterende baneinfrastrukturforvaltere og selskaber der planlægger ny baneinfrastruktur, kan jeg tilbyde et ret bredt spektrum af forskellige ydelser indenfor planlægning, projekt- og projekteringsledelse, samt rent teknisk rådgivning på udvalgte fagområder.

Planlægning
De tidlige projektfaser er spændende, og der hvor man virkelig kan skabe værdi ved at tænke på tværs og kombinere politiske, økonomiske, tekniske og trafikale kompetencer.

Afdækning af interessentkrav, driftsoplæg, definition af overordnede kravspecifikationer mv. er afgørende processer, som kræver en bred baggrund for at kunne stille de rigtige spørgsmål.

Jeg har god forståelse for de politiske spil omkring jernbanen og politisk gennemførlighed. Kombineret med teknisk og trafikal indsigt er det et rigtigt godt udgangspunkt for at deltage i screeninger, fase 0 projekter. før-VVM-projekter, eller hvad man nu vælger at kalde dem.

Projekt- og projekteringsledelse
I mange år har jeg i rådgiverregi fungeret som projektleder på små og store projekter – i alle projektfaser og også i enkelte projekter udenfor jernbaneverdenen. Jeg kan derfor tilbyde projektledelse som ydelse.

Det er vigtigt for mig i projektlederrollen selv at have fingrene i dejen i et vist omfang – indsigt er nu engang det bedste beslutningsgrundlag – hvorfor jeg foretrækker projekter, der ikke er større, end at projektlederen også har tid til at gå ind i teknikken.

Med min tekniske og tværfaglige tilgang er projekteringsledelse desuden en meget oplagt ydelsestype, som jeg gerne vil beskæftige mig med og har stor erfaring med både i rådgiverorganisationer og i bygherreorganisationer.

Jernbaneteknik
Jeg brænder for baneteknik. Køreledningsteknik er mit oprindelige speciale, som jeg har holdt ved lige igennem alle år, og jeg kalder mig selv ekspert på området – køreledning, tredjeskinne, strømskinne og alle de elektriske grænseflader – jeg er på.

Men jeg er også en habil sportekniker og har generalistindsigt i alle banetekniske fagdiscipliner, inklusive de trafikalt/tekniske, de eltekniske og de anlægstekniske.

Køreledningsteknisk rådgivning på alle niveauer, herunder kurser, samt tværfaglig teknisk koordinering er oplagte ydelser.

Det at have indsigt i banetekniske normer er min største kæphest – og jeg læser dem af lyst, ikke kun for køreledningsområdet. Jeg kan tilbyde at deltage i normarbejde – udvikling, kommentering, tværfaglig kommentering, international benchmarking, …

Infrastrukturforvalterne har i disse år en historisk stor opgaveportefølje og sektoren har haft svært ved at følge med ift. kapacitet og kompetence, hvilket kan gå ud over kvaliteten. Jeg kan tilbyde teknisk og tværfaglig granskning af definitionsfaserapporter og programfaserapporter, hvor både de store værdier og de store fejl bliver skabt, men også af detailudbudsprojekter indenfor en række fagområder. Inklusive granskning af anlægsoverslag.

For nogle projekttyper kan jeg udarbejde definitionsfaserapport og programfaserapport selv.

Stadieplanlægning er en nøgledisciplin i jernbaneprojekter og netop en disciplin der kræver stor tværfaglighed, så det ligger til højrebenet for mig. Som ansvarlig, som teknisk sekretær eller som deltagende fagtekniker. Jeg har erfaring med både simpel og med meget kompliceret stadieplanlægning.

Metro og letbane
Fra den første metro i København har jeg en del erfaring – indsnævring af systemvalg, funktionsudbud og evaluering af tilbuddene på kørestrømssystemet. Det ligger selvfølgelig en del tilbage i tiden, men det var en meget lærerig proces, som jeg den dag i dag har stor glæde af at have været en del af.

På letbaneområdet har jeg været med i Aarhus Letbane projektet dels via ansvar for projektets grænseflader mod jernbanen, dels med forskellige tekniske opgaver i selve letbanesystemet og dels med udbud af infrastrukturdriften og med sikkerhedsgodkendelsen. I Odense letbaneprojektet har jeg været ansvarlig for transportsystemet i opstarten af projektets VVM- og skitseprojektfase i 2012 og frem til jeg begyndte med Trailc og har efterfølgende bistået med udbud og kontrahering af driftskontrakten. Og i Københavns Ring III-letbane har jeg fungeret jeg som underrådgiver på udvalgte emner.

Disse og andre erfaringer giver en, efter dansk målestok, stor erfaring og et godt afsæt for at bistå med mange forskellige ydelser i og omkring letbaneprojekterne. Materiel, alternative traktionsteknologier, fritrum, samspil med vejtrafik, BOStrab-kendskab, vedligeholdelse mmm.

Referencer
•  Banedanmark Anlæg
•  Banedanmark Infrastruktur
•  Aarhus Letbane
•  Odense Letbane
•  Regionstog
•  Lokaltog
•  MJBA – Midtjyske Jernbaner
•  Metroselskabet
•  Københavns Kommune
•  Køge Kommune
•  Herlev Kommune
•  Storebælt
•  Arriva (som IFV)
•  Aarhus Kommune
•  EGEM Ejendomme
•  NJ – Nordjyske Jernbaner
•  Furesø Kommune